Njoftim

04.05.2020

Gjatë muajit prill 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë mbajtur 14 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 14 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykime, (14) Aktvendime dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KO 203/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 180/19
Parashtrues: Miloš Šćekić dhe Ljubica Šćekić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 42/18
Parashtrues: Asija Muslija
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 231/19
Parashtrues: Agjencia Kosovare e Privatizimit e cila përfaqëson NSH-në „Kosova-Export”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 131/19
Parashtrues: Sylë Hoxha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 115/19
Parashtrues: Sadete Jusufi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 107/19
Parashtrues: Gafurr Bytyqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 75/19
Parashtrues: Naim Prokshi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 125/19
Parashtrues: Ismajl Bajgora
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 222/19
Parashtrues: Nexhdet Hoti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 148/18
Parashtrues: ESBI Consultants Limited
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 212/19
Parashtrues: Shaban Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 85/19
Parashtrues: Bujar Shabani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 188/19
Parashtrues: Saranda Nimani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 54/20
Parashtrues: Presidenti i Republikës së Kosovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 83/19
Parashtrues: Nikolaj Škljarenko
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 100/19
Parashtrues: Bedri Gashi si përfaqësues i pretenduar i Q. B., F. G., T. M., Z. B. dhe B. B.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KO 219/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendimi