Njoftim

03.02.2020

Gjatë muajit janar 2020, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë mbajtur 20 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 24 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime dhe (12) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 198/19
Parashtrues: Besnik Kavaja
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 174/19
Parashtrues: Durije Kurshumlija, Shpresa Kurshumlija, Orhan Kurshumlija
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 143/19
Parashtrues: Agim Thaqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 180/18
Parashtrues: Metullahe Hoxha
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 172/18
Parashtrues: Arbër Kryeziu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 55/19
Parashtrues: Ramadan Osmani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 07/18
Parashtrues: “Çeliku Rollers” sh.p.k.
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 24/18
Parashtrues: Jadranka Šapiċ
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 140/18
Parashtrues: Naim Osmani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 68/19
Parashtrues: Antigona Gerqari
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 37/19
Parashtrues: Federata e Taekwondo e Kosovës
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 35/18
Parashtrues: “Bayerische Versicherungsverbrand”
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 28/19
Parashtrues: Lutfi Morina
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 112/18
Parashtrues: Mehrije Rexha
Aktvendimi