Njoftim

02.05.2019

Gjatë muajit prill 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë mbajtur 14 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 14 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime dhe (10) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 158/18
Parashtrues: Ajet Ajeti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 196/18
Parashtrues: Dardan Bunjaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 113/17
Parashtrues: X
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 31/18
Parashtrues: Komuna e Pejës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 30/19
Parashtrues: Isni Kryeziu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 13/18
Parashtrues: Miranda Qerimi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 198/18
Parashtrues: Hasan Shala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 87/18
Parashtrues: Kompania e Sigurimeve „IF Skadeforsikring“
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 59/18
Parashtrues: Strahinja Spasić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 78/18
Parashtrues: Pashk Malota
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 188/18
Parashtrues: Enver Kryeziu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 138/18
Parashtrues: Gent Gjini
Aktvendimi