Resolution

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 265/2020, të 14 janarit 2020

Case No. KI 80/21

Download:
Applicant:

Shefqet Ahmetaj

Type of act:

Resolution