Resolution

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme [Rev. nr. 352/2018], të 28 tetorit 2019

Case No. KI 96/20

Download:
Applicant:

Vegim Bllacaku

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Resolution