Resolution

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit, PA1.nr.851/2020, të 19 tetorit 2020, të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës

Case No. KI 15/21

Download:
Applicant:

Bersim Sulja

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Resolution