Resolution

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 344/2019, të 2 qershorit 2020

Case No. KI167/20 and KI170/20

Download:
Applicant:

Tasim Zhuniqi dhe Nasip Zhuniqi

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Resolution