Aktvendim

Zef Prenaj kundër Udhëzimit Administrativ Nr. 11/2010 për Pagesat e Pensionit Bazë të nxjerrë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Nr. të lëndës KI 40/11

Përmbledhje

Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2010 për Pagesën e Pensionit Bazë ishte jokushtetues sepse ai nuk u jepte të drejtën e pensionit qytetarëve që e kishin ketë të drejtë, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas neneve 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës me arsyetimin se parashtruesi nuk ishte palë e autorizuar për kontestimin kushtetues të Udhëzimit pasi që nuk kishte prova se ai ishte viktimë e drejtpërdrejtë e shkeljes së pretenduar

Parashtruesit:

Zef Prenaj

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa nuk është paraqitur nga një palë e autorizuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative