Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë të dekreteve të Ushtruesit të detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, të datës 22 tetor 2010

Nr. të lëndës KI 112/10

Shkarko:
Parashtruesit:

Nikollë Kabashi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative