Urdhëra tjerë

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Ac. nr. 95/2011, të 8 dhjetorit 2011 – Mendim konkurrues i gjyqtarit Almiro Rodrigues

Nr. të lëndës KI 52/12

Parashtruesit:

Adije Iliri

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 31 - E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm

Mendim konkurrues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile