Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Marrëveshjes për Bashkëpunim midis Zyrës së Prokurorit të Shtetit dhe Agjencisë Kosovare Kundër Korrupsionit.

Nr. të lëndës KI 03/11

Parashtruesit: Organization for Democracy, Anti-Corruption and Dignity "Çohu"

Parashtruesi pretendon se me vendimin e kontestuar në Gjykatën Kushtetuese është shkelur neni 109, pika 2 dhe 3, i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Gjykata konstaton që kërkesa është e papranueshme.

Parashtruesit:

Organization for Democracy, Anti-Corruption and Dignity "Çohu"

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa nuk është paraqitur nga një palë e autorizuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative