Vendim

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, AC.nr.5487/2019, të 20 gushtit 2020

Nr. të lëndës KI 161/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Bedri Gashi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës