Aktvendim

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml.nr. 115/2020, të 20 majit 2020

Nr. të lëndës KI 105/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Shani Rexhepi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim