Urdhëra tjerë

Mendim Mospajtues i gjyqtarit Bekim Sejdiu

Nr. të lëndës KO 61/20

Parashtruesit: Uran Ismaili dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Shkarko:
Parashtruesit:

Uran Ismaili dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues