Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Kryeprokurorit të Shtetit, KMLC. nr. 44/15, i 10 prillit 2015

Nr. të lëndës KI 105/15

Parashtruesit: Mehmet Bajraktari dhe të tjerët

Parashtruesit:

Mehmet Bajraktari dhe të tjerët

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile