Aktgjykim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të Vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, [A/02/68/2016] të 12 prillit 2016

Nr. të lëndës KI51/19

Shkarko:
Parashtruesit:

Qamil Lupçi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktgjykim

Neni 31 - E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm , Neni 46 - Mbrojtja e Pronës

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative