Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të: a) Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C1. nr. 190/07 të 19 tetorit 2010, dhe, b) Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C1. nr. 686/2009 të 17 nëntorit 2011

Nr. të lëndës KI 114/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Aziz Sefedini

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim