Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-19-0090-A0001, të 10 dhjetorit 2020

Nr. të lëndës KI 18/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Ruzhdi Latifi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës