Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 265/2020, të 14 janarit 2020

Nr. të lëndës KI 80/21

Parashtruesit: Shefqet Ahmetaj

Shkarko:
Parashtruesit:

Shefqet Ahmetaj

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri