Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr.197/2019, të 11 korrikut 2019

Nr. të lëndës KI 205/19

Shkarko:
Përmbledhje

KI205/19, Parashtrues: Sahit Musa, si përfaqësues i pretenduar i J.H, Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr.197/2019, të 11 korrikut 2019

KI205/19, Vendim për Refuzim të Kërkesës, i 12 marsit 2020, publikuar më 23 mars 2020

Fjalët kyçe: Kërkesë individuale, kërkesë e pakompletuar, vendim për refuzim të kërkesës

Gjykata nuk i ishte referuar fakteve dhe as pretendimeve të këtij rasti, pasi që kërkesa ishte parashtruar nga një përfaqësues i pretenduar, i cili nuk ka dëshmuar të ketë autorizim për të parashtruar këtë kërkesë në Gjykatë në emër të J.H.

Gjykata kishte kërkuar  nga përfaqësuesi i pretenduar i parashtrueses së kërkesës, të dorëzojë në Gjykatë autorizimin për përfaqësim në procedurën para Gjykatës.

Përfaqësuesi i pretenduar nuk i është përgjigjur kërkesës së Gjykatës.

Gjykata konkludoi se kërkesa e parashtruesit nuk i përmbush kriteret procedurale për shqyrtim të mëtejmë, për shkak të moskompletimit të saj me dokumentacion mbështetës prandaj e  refuzoi me procedurë të shkurtër.

Parashtruesit:

Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar J.H.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale