Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme [Rev. nr. 352/2018], të 28 tetorit 2019

Nr. të lëndës KI 96/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Vegim Bllacaku

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim