Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ac. nr. 35/2003, të 23 qershorit 2004

Nr. të lëndës KI 99/16

Parashtruesit: MuhamedAli Ceyşülmedine

Parashtruesit:

MuhamedAli Ceyşülmedine

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile