Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.6316/2020, të 26 shkurtit 2021

Nr. të lëndës KI 60/21

Parashtruesit: Nehale Lila

Shkarko:
Parashtruesit:

Nehale Lila

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës