Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac.nr.5196/2020 të 22 shkurtit 2021

Nr. të lëndës KI 67/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Burim Zhubi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri