Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit, PA1.nr.851/2020, të 19 tetorit 2020, të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës

Nr. të lëndës KI 15/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Bersim Sulja

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim