Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktit të paspecifikuar të autoritetit publik

Nr. të lëndës KI 79/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Endrit Gashi

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës