Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së “aktgjykimit të pretenduar të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR. nr. 494/16, të 11 nëntorit 2016“

Nr. të lëndës KI 04/20

Parashtruesit: Lulzim Sadiku

Shkarko:
Parashtruesit:

Lulzim Sadiku

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës