Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të paspecifikuar të Gjykatës Themelore

Nr. të lëndës KI 103/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Kompania „Brestige Ice Cream“

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës