Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I.-17-0496-A001, të 24 qershorit 2020

Nr. të lëndës KI 119/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Lutfi Beselica

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim