Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, UZVP-ARJ. nr. 115/2019, të 23 tetorit 2019

Nr. të lëndës KI 169/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Gjejlane Hoxha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim