Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 344/2019, të 2 qershorit 2020

Nr. të lëndës KI167/20 dhe KI170/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Tasim Zhuniqi dhe Nasip Zhuniqi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim