Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, ARJ. UZVP. nr. 25/2015, të 30 shtatorit 2015

Nr. të lëndës KI 133/15

Parashtruesit: Granit Berisha

Parashtruesit:

Granit Berisha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar