Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 196/2019, i 13 gusht 2019

Nr. të lëndës KI 179/19

Parashtruesit: Ardian Ymeri

Shkarko:
Parashtruesit:

Ardian Ymeri

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri