Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 7/2019, i 2 prillit 2019

Nr. të lëndës KI 79/19

Parashtruesit: N.T.P. Arta-Impex

Shkarko:
Parashtruesit:

N.T.P. Arta-Impex

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri