Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ-UZVP. nr. 121/2019, të 18 nëntorit 2019

Nr. të lëndës KI 140/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Sadat Lekiqi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim