Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev.599/2020, të 1 prillit 2021

Nr. të lëndës KI 96/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Xhelal Zherka

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri