Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML. nr. 352/2020, të 20 janarit 2020

Nr. të lëndës KI 36/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Sylë Osmani

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim