Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML. nr. 15/2021, të 10 shkurtit 2021

Nr. të lëndës KI 66/21

Parashtruesit: Korab Imeri

Shkarko:
Parashtruesit:

Korab Imeri

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri