Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, ARJ-UZVP. nr. 76/2020, të 30 nëntorit 2020

Nr. të lëndës KI 85/21

Parashtruesit: Zelihane Halili

Shkarko:
Parashtruesit:

Zelihane Halili

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri