Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3510/15, të 19 nëntorit 2018

Nr. të lëndës KI 40/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Bedri Krasniqi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri