Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit, E. Rev.nr. 382/2019, të 21 tetorit 2020, të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës

Nr. të lëndës KI52/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Bedrije Rama

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim