Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit [C.nr.398/09] të Gjykatës Themelore në Gjakovë, të 29 tetorit 2015

Nr. të lëndës KI 101/21

Shkarko:
Parashtruesit:

“N.T.Sh. Morina B”

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës