Aktgjykim

Qemajl Kurtishi dhe Kuvendi Komunal i Prizrenit

Nr. të lëndës KO 01/09

Parashtruesit: Qemajl Kurtishi

Shkarko:
Parashtruesit:

Qemajl Kurtishi

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Aktgjykim

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 3 - Barazia para Ligjit, Neni 7 – Vlerat, Neni 58 – Përgjegjësitë e Shtetit, Neni 59 – Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative