Urdhëra tjerë

Opinion i përbashkët mospajtues i gjyqtarit Almiro Rodrigues dhe gjyqtares Snezhana Botusharova

Nr. të lëndës KO 47/10

Parashtruesit:

Naim Rustemi dhe 31 deputetë të tjerë

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Mendim mospajtues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative