Aktvendim

Naser Rexhepi kundër Vendimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut VI.C. Nr. 54/2003, dhe Vendimeve Ac. Nr. 39/2003 dhe Rev. E nr. 11/2003 të Gjykatës Supreme

Nr. të lëndës KI 48/10

Përmbledhje

Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij të përcaktuara me nenet 10, 22, 31, 36 dhe 49 nga vendimet e Gjykatës Supreme të cilat konfirmonin vendimet e Gjykatës Ekonomike të Qarkut për të hedhur poshtë padinë kundër Trupave Mbrojtëse të Kosovës, për mospagesën e faturës për karburantin me të cilin Parashtruesi i kërkesës i kishte furnizuar ata në vitet 1999 dhe 2000, Gjykata vendosi që Kërkesa ishte e papranueshme ratione temporis sipas nenit 113.7 dhe nenit 46 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, sepse ajo kishte të bënte me ngjarjet që kishin ndodhur para zbatimit të Kushtetutës, duke cituar rastet Blečić kundër Kroacisë, Jasiúnienè kundër Lituanisë

Parashtruesit:

Naser Rexhepi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është ratione temporis jashtë juridiksionit të GjykatësKërkesa është ratione temporis jashtë juridiksionit të Gjykatës