Urdhëra tjerë

MENDIMI MOSPAJTUES I GJYQTARIT Robert Carolan – Vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. 308/2007, të datës 10 qershor 2010

Nr. të lëndës KI 120/10

Parashtruesit:

Zyma Berisha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 31 - E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm

Mendim mospajtues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile