Urdhëra tjerë

Mendim konkurues i i gjyqtarit Radomir Laban në rastin nr. KI202/21 – Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës ARJ. UZVP. nr. 74/21 të 28 korrikut 2021

Nr. të lëndës KI202/21

Parashtruesit: “Kelkos Energy” SH.P.K.

Shkarko:
Parashtruesit:

“Kelkos Energy” SH.P.K.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim konkurrues