Urdhëra tjerë

Mendim konkurrues Gjyqtari Almiro Rodrigues

Nr. të lëndës KO 01/09

Parashtruesit: Qemajl Kurtishi

Shkarko:
Parashtruesit:

Qemajl Kurtishi

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim konkurrues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative