Aktvendim

L. H. kundër Vendimit të Gjykatës Komunale të Pejës C. nr. 271/10

Nr. të lëndës KI 19/11

Përmbledhje

Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke pretenduar se refuzimi i kërkesës së saj për përmirësimin e urdhrit për kujdestarinë e fëmijës nga ana e Gjykatës Komunale të Pejës duke u bazuar në juridiksion e shkelte të drejtën e saj për mbrojtje të barabartë sipas nenit 24.1 të Kushtetutës, duke argumentuar se urdhri fillestar ishte tepër i rëndë dhe ndikonte në marrëdhëniet e saj të punës, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme për shkak se nuk ishin shterur të gjitha mjetet juridike, sepse, Parashtruesi nuk ishte ankuar kundër vendimit brenda afatit prej 15 ditësh. Gjykata theksoi se shterja e mjeteve juridike kërkohet sipas nenit 113.7 dhe Rregullës 36.1(a) të Rregullores së Punës për t’i mundësuar sistemit ligjor të Kosovës të parandalojë dhe korrigjojë shkeljet kushtetuese, duke cituar rastin e GJEDNJ-së, Selmouni kundër Francës, rastet Hamide Osaj kundër Gjykatës Supreme, dhe Muhamet Bucaliu kundër Prokurorit Publik. Gjykata po ashtu theksoi se Gjykata Komunale vetëm e kishte aprovuar marrëveshjen e arritur mes palëve për kujdestarinë dhe vizitat, duke theksuar se secila palë mund të kërkonte modifikimin e saj pasi të dëshmonte ndryshimin e rrethanave

Parashtruesit:

L. H.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative