Aktvendim

Kërkesë për interpretim të nenit 35 pikat 8 dhe 9 të Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës

Nr. të lëndës KI 232/19

Shkarko:
Parashtruesit:

Xhemajl Bajraktari

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa nuk është paraqitur nga një palë e autorizuar